Monika Sosnowska Images

Installation view, ‘Market’, Pérez Art Museum Miami, Miami FL, 2013