Photo: Carlos Torrico

Opening Day at Hauser & Wirth Menorca

  • Sun 2 April 2023
  • 10 am – 4 pm

Join us to celebrate the first day of the season and our exhibition ‘After the Mediterranean’, with creative workshops for children and adults, performances, live music and lunch at Cantina.

Performance by Adjoa Armah

10.15 – 11.15 am

The installation ‘(when) time turns, space turns’ by Adjoa Armah consists of 12 hourglasses, which the artist activates with a timed reading of her own writings and other texts that have informed her thinking about the Mediterranean and how to measure its temporal, geographic, relational and epistemological horizons.

This event is free, no booking necessary. Please purchase the ferry ticket here.

Jewellery workshop using dried plants with 2ManyFlowers

10.15 am – 12 pm

Local florists 2ManyFlowers will lead a workshop to create jewellery using dried plants.

This event is free, no booking necessary. Please purchase the ferry ticket here.

Intervention ‘If the Sea was Not Moving’ by Huniti Goldox

10 am – 4.30 pm in the shuttle boat’ glass bottom

Take part in the installation ‘If the Sea was Not Moving’ in the glass bottom of the shuttle boat to Illa del Rei. The collective Huniti Goldox create an experience that unfolds in the liminal sonic space between life above and under water, evoking the movement of the sea as well as its stories and myths.

The geoid is the shape that the ocean surface would take in the absence of tides and wind. By situating the intervention in this state, Huniti Goldox depict the transformation of the sea into a salt desert, establishing connections with their installation Rising Up From Halite for ‘After the Mediterranean’.

This event is free, no booking necessary. Please purchase the ferry ticket here.

Exhibition Guided Tour by the curator

11.15 am – 12.15 pm

Curator Oriol Fontdevila will give a guided tour around the exhibition ‘After the Mediterranean’.

You can book your seat here.

Performance by Laia Estruch

12.15 – 12.45 pm

Artist and performer Laia Estruch presents the performance ‘Kite 2’ on her outdoor sculpture with the same name for ‘After the Mediterranean’.

The wind provides the energy that enables the voice and thus words to travel, as well as powering navigation across the seas. The wind connects the intimacy of bodies with the environment and disregards borders. Menorca, ‘the island of the wind’, knows this phenomenon well which, with its virulence, has been banished from the imaginary of a placid Mediterranean.

This event is free, no booking necessary. Please purchase the ferry ticket here.

Music and tapas at Cantina

1 – 4 pm

Celebrate the reopening of Cantina with tapas and music by Shanti Jazz Quartet & DJ Mgnfque.

This event is free, no booking necessary. Please purchase the ferry ticket here.

 

Please be advised that photographs will be taken at this event for use on the Hauser & Wirth website, social media and in other marketing materials.

About Adjoa Armah

Adjoa Armah (b. 1988 Accra, Ghana) is an artist, writer and educator concerned with the entanglements between narrative, descriptive sciences, the archive, pedagogy, Black ontology and spatial consciousness. Armah is the founder of saman, an archive of Ghanian photographic negatives, through which she experiments with research, publishing and models of institution building grounded in Akan temporalities and West African technologies of social and historical mediation.

About Huniti Goldox

Huniti Goldox is an artist collective consisting of Areej Huniti (b. 1989, Jordan) & Eliza Goldox (b. 1985, GDR), whose work is shaped by contextual examinations of geopolitical realities, marginalized oral histories and mythologies. In their research, they are interested in how political systems, transitions and violence affect bodies of water and landscapes.

About Laia Estruch

Laia Estruch (b. 1981 Barcelona, Spain) is an artist whose work centers around the voice and the body, using both performance and sculpture. Her projects analyze the emotional possibilities of the a cappella voice and the non-dramatized body, opening a space for reflection on the performative nature of language, sound recording and oral archives.

 

 

Et convidem a celebrar el primer dia de la temporada i la nostra exposició ‘Després del Mediterrani’, amb tallers creatius per a fillets i adults, performances, música en directe i dinar a Cantina.

Performance per Adjoa Armah

10.15 – 11.15h

La instal·lació ‘(when) time turns, space turns’ d’Adjoa Armah consta de 12 rellotges de sorra, que l'artista artista activa amb una lectura cronometrada dels seus propis escrits i altres textos que han influenciat el seu pensament sobre el Mediterrani i com mesurar-ne els seus horitzons temporals, geogràfics, relacionals i epistemològics.

L’esdeveniment és gratuït, no cal inscriure’s. Pots comprar el bitllet de ferri aquí.

Taller de joieria amb flors seques amb 2ManyFlowers

10.15 – 12h

Els floristes de 2ManyFlowers faran un taller per crear joies utilitzant flors seques.

L’esdeveniment és gratuït, no cal inscriure’s. Pots comprar el bitllet de ferri aquí.

Intervenció ‘If the Sea was Not Moving’ per Huniti Goldox

10 – 16.30h a la coberta submarina del ferri

Participa en la instal·lació ‘If the Sea was Not Moving’ al fons de vidre del ferri cap a l’Illa del Rei. El col·lectiu Huniti Goldox creen una experiència que es desenvolupa en l'espai sonor liminar entre la vida sobre i sota l'aigua, evocant el moviment del mar així com les seves històries i mites.

El geoide és la forma que adoptaria la superfície de l'oceà en absència de marees i vent. Situant la intervenció en aquest estat, Huniti Goldox descriu la transformació del mar en un desert de sal, establint connexions amb la seva instal·lació Rising Up From Halite per ‘Després del Mediterrani’.

L’esdeveniment és gratuït, no cal inscriure’s. Pots comprar el bitllet de ferri aquí.

Visita guiada a l’exposició amb el curador

11.15 – 12.15h

El curador Oriol Fontdevila farà una visita guiada a l’exposició ‘Després del Mediterrani’.

Pots reservar la teva plaça aquí.

Performance per Laia Estruch

12.15 – 12.45h

L’artista Laia Estruch presenta la performance ‘Kite 2’ sobre la seva escultura exterior amb el mateix nom per a l’exposició ‘Després del Mediterrani’.

El vent és l’energia que permet a les paraules viatjar amb la veu, alhora que la navegació a través dels mars. El vent connecta la intimitat dels cossos amb el medi, i en dilueix les fronteres. Menorca,‘l’illa del vent’, coneix bé aquest fenomen, que, per la seva virulència, s’ha relegat de l’imaginari d’un Mediterrani plàcid.

L’esdeveniment és gratuït, no cal inscriure’s. Pots comprar el bitllet de ferri aquí.

Música i tapes a Cantina

13 – 16h

Celebrem la re-obertura de Cantina amb tapes I música en directe amb Shanti Jazz Quartet i DJ Mgnfque.

L’esdeveniment és gratuït, no cal inscriure’s. Pots comprar el bitllet de ferri aquí.

 

Tingues en compte que en aquest esdeveniment es faran fotografies per la pàgina web, xarxes socials i altres materials de màrqueting de Hauser & Wirth.

Sobre Adjoa Armah

Adjoa Armah (Accra, Ghana, 1988) és una artista, escriptora i educadora, interessada en la relació entre la narrativa, les ciències descriptives, l’arxiu, la pedagogia, l’ontologia negra i la consciència espacial. Armah és la fundadora del ‘saman’, un arxiu de negatius fotogràfics a Ghana, a través del qual experimenta amb investigacions, publicacions i models de construcció d’institucions basats en temporalitats àkans i tecnologies de mediació social i històrica de l’Àfrica occidental.

Sobre Huniti Goldox

Huniti Goldox és un col·lectiu d'artistes format per Areej Huniti (Jordània, 1989) i Eliza Goldox (RDA, 1985), el treball de les quals està modelat per exàmens contextuals de realitats geopolítiques, històries orals marginades i mitologies. En la seva investigació, els interessa com els sistemes polítics, les transicions i la violència afecten les masses d'aigua i els paisatges.

Sobre Laia Estruch

Laia Estruch (Barcelona, 1981), la seva pràctica artística s’inscriu en el marc de la performance i l’escultura, des d’on treballa el llenguatge del cos i la veu. Els seus projectes analitzen les possibilitats emotives de la veu a cappella i el cos sense teatralitzar, obrint un espai de reflexió en relació al caràcter performatiu del llenguatge, l’enregistrament sonor i el seu arxiu oral.

 

 

Te invitamos a celebrar el primer día de la temporada y nuestra exposición ‘Después del Mediterráneo’, con talleres creativos para niños y adultos, performances, música en directo y comida en Cantina.

Performance por Adjoa Armah

10.15 – 11.15h

La instalación ‘(when) time turns, space turns’, de Adjoa Armah consta de 12 relojes de arena, que la artista activa con una lectura cronometrada de sus propios escritos y otros textos que han influenciado su pensamiento sobre el Mediterráneo y cómo medir sus horizontes temporales, geográficos, relacionales y epistemológicos.

El evento es gratuito, no hace falta inscribirse. Puedes comprar el billete de ferry aquí.

Taller de joyería con flores secas con 2ManyFlowers

10.15 – 12h

Los floristas de 2ManyFlowers harán un taller para crear joyas utilizando flores secas.

El evento es gratuito, se recomienda inscribirse aquí. Puedes comprar el billete de ferry aquí.

Intervención ‘If the Sea was Not Moving’ por Huniti Goldox

10 – 16.30h en la cubierta submarina del ferry

Participa en la instalación ‘If the Sea was Not Moving’ en el fondo de cristal del ferry a la Isla del Rey. El colectivo Huniti Goldox crea una experiencia que se desarrolla en el espacio sonoro liminal entre la vida sobre y bajo el agua, evocando el movimiento del mar así como sus historias y mitos.

El geoide es la forma que tomaría la superficie del océano en ausencia de mareas y viento. Al situar la intervención en este estado, Huniti Goldox representa la transformación del mar en un desierto de sal, estableciendo conexiones con su instalación Rising Up From Halite para ‘Después del Mediterráneo’.

El evento es gratuito, no hace falta inscribirse. Puedes comprar el billete de ferry aquí.

Visita guiada a la exposición con el curador

11.15 – 12.15h

El curador Oriol Fontdevila dará una visita guiada a la exposición ‘Después del Mediterráneo’.

Puedes reservar tu plaza aquí.

Performance por Laia Estruch

12.15 – 12.45h

La artista Laia Estruch presenta la performance ‘Kite 2’ sobre su escultura exterior con el mismo nombre para la exposición ‘Después del Mediterráneo’.

El viento es la energía que permite a las palabras viajar con la voz, a la vez que la navegación a través de los mares. El viento conecta la intimidad de los cuerpos con el medio, y diluye las fronteras. Menorca, ‘la isla del viento’, conoce bien este fenómeno, que, por su virulencia, se ha relegado del imaginario de un Mediterráneo plácido.

El evento es gratuito, no hace falta inscribirse. Puedes comprar el billete de ferry aquí.

Música y tapas en Cantina

13 – 16h

Celebramos la reapertura de Cantina con tapas y música en directo con Shanti Jazz Quartet y DJ Mgnfque.

El evento es gratuito, no hace falta inscribirse. Puedes comprar el billete de ferry aquí.

 

Ten en cuenta que se tomarán fotografías en este evento para la página web, redes sociales y otros materiales de marketing de Hauser & Wirth.

Sobre Adjoa Armah

Adjoa Armah (Accra, Ghana, 1988) es una artista, escritora y educadora, interesada en la relación entre la narrativa, las ciencias descriptivas, el archivo, la pedagogía, la ontología negra y la conciencia espacial. Armah es la fundadora del ‘saman’, un archivo de negativos fotográficos en Ghana, a través del cual experimenta con investigaciones, publicaciones y modelos de construcción de instituciones basados en temporalidades ákanas y tecnologías de mediación social e histórica de África occidental.

Sobre Huniti Goldox

Huniti Goldox es un colectivo de artistas formado por Areej Huniti (Jordania, 1989) y Eliza Goldox (RDA, 1985), cuyo trabajo está moldeado por exámenes contextuales de realidades geopolíticas, historias orales marginadas y mitologías. En su investigación, les interesa ver cómo los sistemas políticos, las transiciones y la violencia afectan a las masas de agua y los paisajes. 

Sobre Laia Estruch

Laia Estruch (Barcelona, 1981), su práctica artística se inscribe en el marco de la performance y la escultura, desde donde trabaja el lenguaje del cuerpo y la voz. Sus proyectos analizan las posibilidades emotivas de la voz a capella y el cuerpo sin teatralizar, abriendo un espacio de reflexión en relación al carácter performativo del lenguaje, la grabación sonora y su archivo oral.

Current Events