Foto: David Arquimbau

Celebrating the season on our last day

  • Sun 13 November 2022
  • 10.15 am – 5 pm

Join us to celebrate the season and our exhibition ‘Sodade’ by Rashid Johnson on its closing day, with creative workshops for children and adults, a performance by Fito Conesa, music and dance and a barbecue at Cantina.

Guided Tour with the volunteers for Fundació Hospital de l’Illa del Rei

9 – 11 am

Every Sunday the volunteers on Illa del Rei continue the conservation of the 18th-century military hospital. Join them for a guided tour to learn about the history of the site. Please book your ticket in advance here.

Workshop for adults ‘The Weaving Spider’, with Tónia Coll

10.15 am – 12.15 pm

The artist and professor Tónia Coll introduces the extensive practice of Louise Bourgeois, and proposes a workshop around some of the themes that the artist dealt with, including memory, trauma and human relationships. Inspired by the work of Bourgeois and a personal image or memory, we will use sewing as a technique of creative expression and repair.

No previous knowledge of art or sewing is required. Hauser & Wirth will provide all the necessary material for the workshop. Participants can bring remnants of fabric related to their personal memory if they wish.

This event is free, but please book your tickets in advance here. You can purchase the ferry ticket here.

About Tónia Coll

Tónia Coll is a Menorcan artist, PhD in Fine Arts by the University of Barcelona where she works as professor of the Degree in Fine Arts and the Master's Degree in Production and Artistic Research. Her work has been exhibited internationally and ranges from minimalist drawings to large format sculptures. Tónia Coll explores women’s political role, both in intimate contexts as well as in the social realm.

Workshops ‘Dreamcatcher Spider Web’ for children aged 3 – 15 years

10.15 am – 1 pm

Two workshops will take place simultaneously in the olive tree forest, inspired by the spider webs of Louise Bourgeois’ ‘Fabric Works’. The renowned artists’ mother was a weaver, and Bourgeois refers to the spider as a symbol of protection.

The older children will create ‘dreamcatcher’ spider webs with wool and amulets that remind them of loved ones or specific moments; while the little ones will make a collaborative web around the trees.

This event is free, no booking necessary. Please purchase the ferry ticket here.

Performance ‘Unravel the Ornament. Ubu and other structures to embrace passing tones, appoggiaturas and musical flourishes’ by Fito Conesa

11.30 am & 12.30 pm

Fito Conesa brings in a music sheet inspired by the play Ubu Roi, written by Alfred Jarry. A site-specific performance, which is only performed in the gardens of Hauser & Wirth Menorca, performed by a string trio from the Chamber Orchestra Illa de Menorca, with Esther Pons, Andreu Cardona and Pau Marquès. A sequence of glissandos, syncopation and broken melodies that merge with the Menorcan winds of Tramuntana, Migjorn and Ponent, for about fifteen minutes.

The performance is included in the series [Comfort (Voyeur) Control] a program curated by Tolo Cañellas, linked to the exhibition ‘Personae. Màscares contra la barbàrie’ at Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma.

This event is free, no booking necessary. Please purchase the ferry ticket here.

About Fito Conesa

Fito Conesa is an artist and programmer whose work has been exhibited in museums and festivals such as Oslo Screen Festival 2010, Barcelona Loop Fair 2009-2012, Spanish Cultural Centre in the Dominican Republic, Matadero Madrid and Caixaforum. He has contributed to several publications. From 2014 to 2017 Conesa directed Habitació 1418, the program by CCCB and MACBA for teenagers aged 14 – 18 years.

Music, Dance and Barbecue

1 – 4 pm

Cantina organizes a casual barbecue, with music by Swing Crusaders and Jazz Obert, who will invite the public to dance to jazz standards from the 30s and 40s. From 2.30 pm, DJ Godie will play a repertoire including house and electronica with sounds from the 90s, soul and funk tunes. In collaboration with Es Claustre.

This event is free, no booking necessary. Please purchase the ferry ticket here.

Et convidem a celebrar la temporada i la nostra exposició ‘Sodade’ de Rashid Johnson el darrer dia, 13 de novembre, amb tallers creatius per a fillets i adults, una performance de Fito Conesa, música i ball i una torrada a Cantina.

Visita amb els voluntaris de la Fundació Hospital de l’Illa del Rei

9 – 11h

Com cada diumenge, els voluntaris de l’Illa del Rei continuen la feina de restauració de l’hospital militar del segle XVIII i fan una visita sobre la seva història. Es recomana inscriure’s aquí.

Taller per adults ‘L’aranya teixidora’, amb Tónia Coll

10.15 – 12.15h

L’artista i catedràtica Tónia Coll introdueix l’extensiva pràctica de Louise Bourgeois, i proposa un taller al voltant d’algunes de les temàtiques que va tractar l’artista, incloent la memòria, el trauma i les relacions humanes. Inspirats per l’obra de Bourgeois i una imatge o memòria personal, emprarem el cosir com a tècnica d’expressió creativa i reparació.

No es necessiten coneixements previs ni d’art ni de costura. Hauser & Wirth aportarà tot el material necessari per al taller. Els/les participants poden dur retalls de teles relacionats amb la seva memòria personal si ho desitgen.

L’esdeveniment és gratuït, es recomana inscriure’s aquí. Pots comprar el bitllet de ferri aquí.

Sobre Tónia Coll

Tónia Coll és una artista menorquina i doctora en Belles Arts per a la Universitat de Barcelona, on treballa com a professora titular del Grau en Belles Arts i del Màster internacional Producció i Recerca Artística. La seva obra ha estat exposada internacionalment i inclou tant dibuixos minimalistes com escultures de gran format. Tónia Coll treballa des d’una perspectiva d’exploració política de la dona, ja sigui en contextos més íntims com en la seva repercussió social.

Tallers ‘Teranyina atrapa-somnis’ per a fillets i filletes de 3 a 15 anys

10.15 – 13h

Dos tallers simultanis tindran lloc al bosc d’ullastres de l’illa, inspirats en les teranyines de les ‘Fabric Works’ de Louise Bourgeois. La mare de la reconeguda artista era teixidora, i Bourgeois fa referència a l’aranya com a símbol de protecció.

El taller pels més grans consisteix en crear teranyines atrapa somnis amb llana i amulets que els recordin a persones estimades o moments específics; mentre que els més petits faran una teranyina col·laborativa al voltant dels arbres.

L’esdeveniment és gratuït, no cal reserva prèvia. Pots comprar el bitllet de ferri aquí.

Performance ‘Desfilar l'ornament. Ubú i altres estructures per abraçar les notes de pas, les appoggiatures i els floreigs musicals’ per Fito Conesa

11.30 i 12.30h

Fito Conesa proposa una partitura, inspirada en l’obra teatral Ubu Roi, escrita per Alfred Jarry. Una performance site specific, que només es podrà sentir als jardins de la galeria Hauser & Wirth Menorca, interpretada per un trio de corda format per Esther Pons, Andreu Cardona i Pau Marquès, de l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca. Una seqüència de glisandos, síncopes i melodies trencades que seran, durant aproximadament un quart d’hora, part de la Tramuntana, el Migjorn i el Ponent.

La performance s’inclou al cicle [Comfort (Voyeur) Control] un programa comissariat per Tolo Cañellas, vinculat a l'exposició ‘Personae. Màscares contra la barbàrie’  d’Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma.

L’esdeveniment és gratuït, no cal reserva prèvia. Pots comprar el bitllet de ferri aquí.

Sobre Fito Conesa

Fito Conesa és artista i programador. Els seus treballs han estat exposats a museus i festivals com Oslo Screen Festival 2010, Barcelona Loop Fair 2009-2012, Centre Cultural Espanyol de República Dominicana, Escorxador Madrid i Caixaforum. Ha participat en diverses publicacions i del 2014 al 2017 va dirigir l'Habitació 1418, el projecte del CCCB i el MACBA per a joves de 14 a 18 anys.

Música, ball i torrada

13 – 16h

Cantina organitza una torrada informal, amb la música de Swing Crusaders i amb Jazz Obert, que conviden el públic a ballar estàndards de jazz dels anys 30 i 40. A partir de les 14,30h, DJ Godie punxarà un repertori que inclou house i electrònica, passant pels sons dels 90, soul i funk. En col·laboració amb Es Claustre.

L’esdeveniment és gratuït, no cal reserva prèvia. Pots comprar el bitllet de ferri aquí.

Te invitamos a celebrar la temporada y nuestra exposición ‘Sodade’ de Rashid Johnson el último día, 13 de noviembre, con talleres creativos para niños y adultos, una performance de Fito Conesa, música, baile y una barbacoa en Cantina.

Visita con los voluntarios de la Fundación Hospital de la Isla del Rey

9 – 11h

Como cada domingo, los voluntarios de la Isla del Rey continúan su labor de restauración del hospital militar del siglo XVIII y hacen una visita sobre su historia. Se recomienda inscribirse aquí.

Taller para adultos ‘La araña tejedora’, con Tónia Coll

10.15 – 12.15h

La artista y catedrática Tónia Coll introduce la extensiva práctica de Louise Bourgeois, y propone un taller alrededor de algunas de las temáticas que trató la artista, incluyendo la memoria, el trauma y las relaciones humanes. Inspirados por la obra de Bourgeois y una imagen o memoria personal, usaremos el tejer como técnica de expresión creativa y reparación.

No se necesitan conocimientos previos ni de arte ni de costura. Hauser & Wirth aportará todo el material necesario para el taller. Los/las participantes pueden traer retales relacionados con su memoria personal si lo desean.

El evento es gratuito, se recomienda inscribirse aquí. Puedes comprar el billete de ferry aquí.

Sobre Tónia Coll

Tónia Coll es una artista menorquina y doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, donde trabaja como profesora titular del Grado de Bellas Artes y del Máster Internacional Producción e Investigación Artística. Su obra ha sido expuesta internacionalmente e incluye tanto dibujitos minimalistas como esculturas de gran formato. Tónia Coll trabaja desde una perspectiva de exploración política de la mujer, ya sea en contextos más íntimos como en su repercusión social.

Talleres ‘Telaraña atrapa sueños’ para niños y niñas de 3 a 15 años

10.15 – 13h

Dos talleres simultáneos tendrán lugar en el bosque de acebuches de la isla, inspirados en las telarañas de las 'Fabric Works' de Louise Bourgeois. La madre de la reconocida artista era tejedora, y Bourgeois hace referencia a la araña como símbolo de protección.

El taller para los más mayores consiste en crear telarañas atrapa sueños con lana y amuletos que les recuerden a personas queridas o momentos específicos; mientras que los más pequeños harán una telaraña colaborativa alrededor de los árboles.

El evento es gratuito, no es necesaria reserva previa. Puedes comprar el billete de ferry aquí.

Performance ‘Deshilachar el ornamento. Ubú y otras estructuras para abrazar las notas de paso, las apoyaturas y los floreos musicales’ por Fito Conesa

11.30 y 12.30h

Fito Conesa propone una partitura, inspirada en la obra teatral Ubu Roi, escrita por Alfred Jarry. Una performance site specific que sólo se podrá escuchar en los jardines de la galería Hauser & Wirth Menorca interpretada por un trio de cuerda de la Orquesta de Cámara Illa de Menorca. Una secuencia de glisandos, síncopas y melodías rotas que serán, durante alrededor de quince minutos, parte de la Tramuntana, el Migjorn y Ponent.

La performance se incluye en el ciclo [Comfort (Voyeur) Control] un programa comisariado por Tolo Cañellas, vinculado a la exposición ‘Personae. Màscares contra la barbàrie’  de Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma.

El evento es gratuito, no es necesaria reserva previa. Puedes comprar el billete de ferry aquí.

Sobre Fito Conesa

Fito Conesa es artista y programador. Sus trabajos han sido expuestos en museos y festivales como Oslo Screen Festival 2010, Barcelona Loop Fair 2009-2012, Centro Cultural Español de la República Dominicana, Matadero Madrid y Caixaforum. Ha participado en varias publicaciones y de 2014 a 2017 dirigió la Habitació 1418, el proyecto del CCCB y el MACBA para jóvenes de 14 a 18 años.

Música, baile y barbacoa

13 – 16h

Cantina organiza una barbacoa informal, acompañada con la música de Swing Crusaders y con Jazz Obert, que invitan al público a bailar estándares de jazz de los años 30 y 40. A partir de las 14,30h, DJ Godie pinchará un repertorio que incluye house y electrónica, pasando por los sonidos de los 90, soul y funk. En colaboración con Es Claustre.

El evento es gratuito, no es necesaria reserva previa. Puedes comprar el billete de ferry aquí.

Current Events