Thomas Houseago Images

Striding Man (detail)

Striding Man (detail), 2006
Tuf-Cal, hemp, iron, clay, graphite
180 x 117 x 142 cm / 71 x 46 x 56 in

Photo: Josh White