Thomas Houseago Images

Installation view, 'Two Face', Ballroom Marfa, Marfa TX, 2009

Photo: Fredrik Nilsen