Thomas Houseago Images

Cyclops No. 1

Cyclops No. 1, 2009
Tuf-Cal, hemp, iron rebar
191 x 109 x 107 cm / 75 x 43 x 42 in

Photo: Fredrik Nilsen