Thomas Houseago Images

Giant, Giant

Giant, Giant, 2010
Installation view, 'What Went Down', Ashmolean Museum, University of Oxford, Oxford, England, 2010

Photo: Marcus Leith